Bekendmakingen

Agenda en beslissingen raadplegen

Raadpleeg de agenda en de (ontwerp)beslissingen van de gemeenteraad en de commissies. Ook titels van collegebeslissingen kan u raadplegen, evenals de titels van de besluiten van de algemene vergadering en raad van bestuur van welzijnsvereniging Sakura.

Vanuit de agenda kan u doorklikken naar:

  • de tekst van de beslissingen (voor de gemeenteraad)
  • de tekst van de ontwerpbesluiten (voor de vergaderingen van de commissies)
  • de titels van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
  • de titels van de beslissingen van de AV en RvB van Sakura

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura 

Voor vragen kan u contact opnemen met de Dienst Secretariaat tel. 09 235 31 00, e-mail: secretariaat@lokeren.be

Bekendmakingen op categorie

Alle berichten Andere Beleid Besluiten Besluiten burgemeester Financieel Gemeenteraad Gemeenteraadscommissies Huisvesting Omgevingsvergunning Ondernemen Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Politieraad Politieverordening Premies Raad voor Maatschappelijk Welzijn Rechtspositieregeling Reglementen Rooilijnplan Ruimtelijke ordening Straatnamen Verkeer

14/11/2023
Omgevingsvergunning Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Bekendmaking openbaar onderzoek - voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument en als stadsgezicht van Classicistisch hoekhuis te Vrijheidplein 20

BEKENDMAKING
OPENBAAR ONDERZOEK

 

 

1.    Onderwerp:

 Op 16 oktober 2023 ondertekende de Vlaamse minister van onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument en als stadsgezicht van Classicistisch hoekhuis te Vrijheidplein 20.

 

2.    Periode

 Het openbaar onderzoek opent op 15 november 2023 en sluit op 14 december 2023.

 

3.    Inzage

 U kan het besluit tot voorlopige op heffing en het opheffingsdossier komen inkijken op de sector omgeving van het stadsbestuur Lokeren, Groentemarkt 1, tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 14 december 2023. Dit kan enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het nummer 09/235.32.27 of via de website www.lokeren.be/producten-en-diensten/inzage-openbaar-onderzoek.

 Of u kan deze documenten digitaal raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Turn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U kan een afspraak maken op het nummer 02/553.16.50.

 Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be

 

4.    Opmerkingen of bezwaren:

 Opmerkingen en bezwaren kan u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen of via mail digitaalomgevingsloket@lokeren.be

 

 Rechtsgrond:

Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

27/10/2023
Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Beukenhof-Sparrenhof" - Aankondiging publieke raadpleging

STAD LOKEREN

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

 

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

Beukenhof-Sparrenhof

 

AANKONDIGING PUBLIEKE RAADPLEGING

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Lokeren,

 Overeenkomstig artikel 2.2.18 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en zijn latere wijzigingen:

 Brengt ter kennis van de bevolking dat gestart is met de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Beukenhof-Sparrenhofmet als doelstelling nieuwe kwalitatieve woonontwikkelingen met een duurzaam ruimtegebruik mogelijk te maken. Om inzicht te krijgen over de probleemstelling, inhoudsafbakening en de scope van het voorgenomen plan en bijhorende effectbeoordelingen; wordt een publieke raadpleging voorzien van 15 november 2023 tot en met 13 januari 2024.

 De start- en procesnota kunnen gedurende deze publieke raadpleging geraadpleegd worden op lokeren.be/rup-beukenhof-sparrenhof of op afspraak op de Dienst Omgeving - Groentemarkt 1 - 9160 Lokeren. U dient hiervoor een afspraak te maken op het nummer 09/235 32 27.

Over deze start- en procesnota zal een infomoment plaatsvinden op 23 november 2023 om 19u30 in de Ontmoetingsruimte van het Stadhuis – Groentemarkt 1 - 9160 Lokeren. Inschrijven is verplicht voor 21 november 2023 via denkmee@lokeren.be of 09/235 32 83.

Suggesties, opmerkingen en aanvullingen zijn mogelijk via denkmee@lokeren.be, via afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Infopunt van het stadhuis, of via aangetekend schrijven naar dienst Omgeving, Groentemarkt 1, Lokeren.

Op lokeren.be/rup-beukenhof-sparrenhof is alle info en documenten over dit RUP te raadplegen.

Lokeren, 10/11/2023.

 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen,

 

 

De Algemeen Directeur,                                                                                             De Burgemeester,

 

 

 

STEVEN VERBEKE                                                                                                           FILIP ANTHUENIS

04/10/2023
Omgevingsvergunning

Publieke consultatie Ontwerpnatuurbeheerplan Lokerse Moervaartmeersen

Het ontwerpnatuurbeheerplan ‘Lokerse Moervaartmeersen’ (Registratienummer : NBP-OV-21-0286) gelegen te Lokeren, opgesteld conform de bepalingen van bijlage I van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten en het ontwerp van toegankelijkheidsregeling, opgesteld zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2008 betreffende de toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten is door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ontvankelijk en volledig verklaard op 25/09/2023.

Conform art. 6 §1 van het BVR van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten en art. 11 §1 van het BVR van 05/12/2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten wordt het ontwerpbeheerplan door de beheerder vzw Durme gedurende 30 dagen voor consultatie ter inzage gelegd in het Bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren en alsook via de ANB website.

Het dossier zal daar ter inzage liggen van 4 oktober tot en met 03 november 2023 tijdens de openingsuren van het secretariaat:

  • Maandag tot woensdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
  • Donderdag en vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Het dossier kan dan eveneens online worden geraadpleegd op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos via Natuurbeheerplan inkijken | Dienstensite Natuur & Bos (vlaanderen.be).

Gedurende die periode kunnen opmerkingen en/of bezwaren verstuurd worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos, aves.ovl.anb@vlaanderen.be met vermelding ‘publieke consultatie ontwerpbeheerplan Lokerse moervaartmeersen NBP-OV-21-0286’.

07/02/2022
Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken

Bekendmakingen openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen

Bij sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Een openbaar onderzoek duurt dertig dagen. Tijdens die periode kan je standpunten, opmerkingen en bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen.

Tevens kan u ook de bekendmakingen van de beslissingen van het college raadplegen.

Bekijk hier welke openbare onderzoeken lopende zijn, alsook welke beslissingen genomen werden door het college.