Bekendmakingen

Agenda en beslissingen raadplegen

Raadpleeg de agenda en de (ontwerp)beslissingen van de gemeenteraad en de commissies. Ook titels van collegebeslissingen kan u raadplegen, evenals de titels van de besluiten van de algemene vergadering en raad van bestuur van welzijnsvereniging Sakura.

Vanuit de agenda kan u doorklikken naar:

 • de tekst van de beslissingen (voor de gemeenteraad)
 • de tekst van de ontwerpbesluiten (voor de vergaderingen van de commissies)
 • de titels van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
 • de titels van de beslissingen van de AV en RvB van Sakura

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura 

Voor vragen kan u contact opnemen met de Dienst Secretariaat tel. 09 235 31 00, e-mail: secretariaat@lokeren.be

Bekendmakingen op categorie

Alle berichten Andere Beleid Besluiten Besluiten burgemeester Financieel Gemeenteraad Gemeenteraadscommissies Huisvesting Omgevingsvergunning Ondernemen Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Politieraad Politieverordening Premies Raad voor Maatschappelijk Welzijn Rechtspositieregeling Reglementen Rooilijnplan Ruimtelijke ordening Straatnamen Verkeer

05/04/2024
Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen

Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen

 

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) vast. De PAS is een omvattend, realisatiegericht beleidsprogramma dat bijdraagt tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen. 


Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement eind januari 2024 onder meer de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen die vervat zijn in de PAS, en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking. 


Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet. Het Stikstofdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de voorwaarden voor extern salderen vaststelt via een op te maken Besluit (‘BVR extern salderen’).

De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Van 5 april tot en met 3 juni 2024 kunt u de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De kennisgeving kan geraadpleegd worden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be, op de website https://www.vlaanderen.be/stikstof, bij de Vlaamse gemeenten en op hun website.

Tot en met 3 juni 2024 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving. U doet dat bij voorkeur via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook via mail bezorgen aan mer@vlaanderen.be, ter plekke overmaken aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of met de post versturen naar onderstaand adres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u op omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

Downloads:
14/02/2024
Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Bekendmaking openbaar onderzoek - voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument van het huis te Stationsstraat 10

BEKENDMAKING
OPENBAAR ONDERZOEK

 

 

1.    Onderwerp:

Op 1 februari 2024 ondertekende de Vlaamse minister van onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument van een huis Stationsstraat 10.

 

2.    Periode

Het openbaar onderzoek opent op 28 februari 2024 en sluit op 29 maart 2024.

 

3.    Inzage

U kan het besluit tot voorlopige op heffing en het opheffingsdossier komen inkijken op de sector omgeving van het stadsbestuur Lokeren, Groentemarkt 1, tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 29 maart 2024. Dit kan enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het nummer 09/235.32.27 of via de website www.lokeren.be/producten-en-diensten/inzage-openbaar-onderzoek.

Of u kan deze documenten digitaal raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Turn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U kan een afspraak maken op het nummer 02/553.16.50.

Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be

 

4.    Opmerkingen of bezwaren:

Opmerkingen en bezwaren kan u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen of via mail digitaalomgevingsloket@lokeren.be

 

Rechtsgrond:


Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

14/02/2024
Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Bekendmaking openbaar onderzoek - voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument van het huis te Stationsstraat 10

BEKENDMAKING
OPENBAAR ONDERZOEK

 

 

1.    Onderwerp:

Op 1 februari 2024 ondertekende de Vlaamse minister van onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument van een huis Stationsstraat 10.

 

2.    Periode

Het openbaar onderzoek opent op 28 februari 2024 en sluit op 29 maart 2024.

 

3.    Inzage

U kan het besluit tot voorlopige op heffing en het opheffingsdossier komen inkijken op de sector omgeving van het stadsbestuur Lokeren, Groentemarkt 1, tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 29 maart 2024. Dit kan enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het nummer 09/235.32.27 of via de website www.lokeren.be/producten-en-diensten/inzage-openbaar-onderzoek.

Of u kan deze documenten digitaal raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Turn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U kan een afspraak maken op het nummer 02/553.16.50.

Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be

 

4.    Opmerkingen of bezwaren:

Opmerkingen en bezwaren kan u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen of via mail digitaalomgevingsloket@lokeren.be

 

Rechtsgrond:


Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

14/02/2024
Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Bekendmaking openbaar onderzoek - voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument van het huis te Stationsstraat 10

BEKENDMAKING
OPENBAAR ONDERZOEK

 

 

1.    Onderwerp:

Op 1 februari 2024 ondertekende de Vlaamse minister van onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument van een huis Stationsstraat 10.

 

2.    Periode

Het openbaar onderzoek opent op 28 februari 2024 en sluit op 29 maart 2024.

 

3.    Inzage

U kan het besluit tot voorlopige op heffing en het opheffingsdossier komen inkijken op de sector omgeving van het stadsbestuur Lokeren, Groentemarkt 1, tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 29 maart 2024. Dit kan enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het nummer 09/235.32.27 of via de website www.lokeren.be/producten-en-diensten/inzage-openbaar-onderzoek.

Of u kan deze documenten digitaal raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Turn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U kan een afspraak maken op het nummer 02/553.16.50.

Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be

 

4.    Opmerkingen of bezwaren:

Opmerkingen en bezwaren kan u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen of via mail digitaalomgevingsloket@lokeren.be

 

Rechtsgrond:


Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

15/12/2023
Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Bekendmaking van een bodemsaneringsproject - Weverslaan 16

STAD LOKEREN

Dienst Omgeving

 BEKENDMAKING VAN EEN BODEMSANERINGSPROJECT

 

De burgemeester

brengt ter algemene kennis van het publiek het bodemsaneringsproject ‘Thyssenkrup Lokeren’ op het perceel Weverslaan 16 kadastraal bekend: Lokeren, Afd. 1, sectie A, nr. 1202 M.

Het bodemsaneringsproject ligt gedurende de periode van 15 december 2023 tot en met 15 januari 2024 ter inzage van het publiek op de dienst Omgeving, Groentemarkt 1 te Lokeren. U kan hiervoor telefonisch een afspraak maken op het nummer 09/235.32.27


Tijdens deze periode kan eenieder schriftelijke bezwaren en opmerkingen richten aan het college van burgemeester en schepenen.

 

De Burgemeester,                                                         Bij opdracht stadssecretaris dd. 17/02/2010

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

Filip Anthuenis                                                               Elke Criel

                                                                                          Omgevingsambtenaar

                                                                                          Medeondertekening krachtens art. 182§2 van het Gemeentedecreet

 

 

 

 

F. Anthuenis

 

14/11/2023
Omgevingsvergunning Onroerend erfgoed Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Bekendmaking openbaar onderzoek - voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument en als stadsgezicht van Classicistisch hoekhuis te Vrijheidplein 20

BEKENDMAKING
OPENBAAR ONDERZOEK

 

 

1.    Onderwerp:

 Op 16 oktober 2023 ondertekende de Vlaamse minister van onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige opheffing van het koninklijk besluit houdende de bescherming als monument en als stadsgezicht van Classicistisch hoekhuis te Vrijheidplein 20.

 

2.    Periode

 Het openbaar onderzoek opent op 15 november 2023 en sluit op 14 december 2023.

 

3.    Inzage

 U kan het besluit tot voorlopige op heffing en het opheffingsdossier komen inkijken op de sector omgeving van het stadsbestuur Lokeren, Groentemarkt 1, tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 14 december 2023. Dit kan enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het nummer 09/235.32.27 of via de website www.lokeren.be/producten-en-diensten/inzage-openbaar-onderzoek.

 Of u kan deze documenten digitaal raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Turn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U kan een afspraak maken op het nummer 02/553.16.50.

 Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be

 

4.    Opmerkingen of bezwaren:

 Opmerkingen en bezwaren kan u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen of via mail digitaalomgevingsloket@lokeren.be

 

 Rechtsgrond:

Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

27/10/2023
Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Beukenhof-Sparrenhof" - Aankondiging publieke raadpleging

STAD LOKEREN

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

 

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

Beukenhof-Sparrenhof

 

AANKONDIGING PUBLIEKE RAADPLEGING

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Lokeren,

 Overeenkomstig artikel 2.2.18 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en zijn latere wijzigingen:

 Brengt ter kennis van de bevolking dat gestart is met de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Beukenhof-Sparrenhofmet als doelstelling nieuwe kwalitatieve woonontwikkelingen met een duurzaam ruimtegebruik mogelijk te maken. Om inzicht te krijgen over de probleemstelling, inhoudsafbakening en de scope van het voorgenomen plan en bijhorende effectbeoordelingen; wordt een publieke raadpleging voorzien van 15 november 2023 tot en met 13 januari 2024.

 De start- en procesnota kunnen gedurende deze publieke raadpleging geraadpleegd worden op lokeren.be/rup-beukenhof-sparrenhof of op afspraak op de Dienst Omgeving - Groentemarkt 1 - 9160 Lokeren. U dient hiervoor een afspraak te maken op het nummer 09/235 32 27.

Over deze start- en procesnota zal een infomoment plaatsvinden op 23 november 2023 om 19u30 in de Ontmoetingsruimte van het Stadhuis – Groentemarkt 1 - 9160 Lokeren. Inschrijven is verplicht voor 21 november 2023 via denkmee@lokeren.be of 09/235 32 83.

Suggesties, opmerkingen en aanvullingen zijn mogelijk via denkmee@lokeren.be, via afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Infopunt van het stadhuis, of via aangetekend schrijven naar dienst Omgeving, Groentemarkt 1, Lokeren.

Op lokeren.be/rup-beukenhof-sparrenhof is alle info en documenten over dit RUP te raadplegen.

Lokeren, 10/11/2023.

 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen,

 

 

De Algemeen Directeur,                                                                                             De Burgemeester,

 

 

 

STEVEN VERBEKE                                                                                                           FILIP ANTHUENIS

07/04/2023
Beleid Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’

Provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK

Op 22 maart 2023 heeft de provincieraad van Oost-Vlaanderen een besluit genomen waarin ze het ontwerp provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ (kortweg Ontwerp Beleidsplan Ruimte) voorlopig heeft vastgesteld. Naast het Ontwerp Beleidsplan Ruimte is er een ontwerp plan-milieueffectrapport (plan-MER) gemaakt. Dit is verplicht zodat iedereen kan zien welke effecten het Ontwerp Beleidsplan Ruimte zal hebben op het milieu.

Voor het provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ en het plan-MER wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd.

Dit loopt vanaf vrijdag 21 april 2023 tot en met woensdag 19 juli 2023.

 

Waarom de Provincie een Beleidsplan Ruimte opmaakt

Stijgende energie- en grondprijzen, extreme hitte en regen, vervuilde lucht … We kampen vandaag met heel wat uitdagingen. Die kunnen we voor een groot deel oplossen door onze ruimte beter te gebruiken. Daarvoor maakt de Provincie Oost-Vlaanderen een beleidsplan op, met acties tot 2035 en een visie tot 2050.

We willen zowel de stads- en dorpskernen als onze groene open ruimte versterken. Door wonen, werken en dagelijkse activiteiten te bundelen, houden we meer ruimte vrij en maken we comfortabele en vlot bereikbare woon- en werkplekken. Tegelijk gaan we groene gebieden met elkaar verbinden en meer ruimte geven aan planten, dieren, water en landbouw. We trekken het groen ook door in de steden en dorpen. Dat is onze visie in een notendop.

De steden en gemeenten in onze provincie zijn allemaal verschillend: je kunt een stad als Gent niet vergelijken met een dorp als Knesselare. Om de ruimte in Oost-Vlaanderen logisch te verdelen, kijken we over de grenzen van de gemeenten heen om allemaal samen tot goede oplossingen te komen.

Omdat iedereen de ruimte gebruikt, maken we ook ruimte voor jouw mening!

Van 21 april tot en met 19 juli kun je het beleidsplan op verschillende manieren leren kennen en je stem laten horen.

 

Waar je het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het plan-MER kunt vinden

Je kan het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER vanaf 21 april op verschillende plaatsen vinden:

 • In elk gemeentehuis in de Provincie Oost-Vlaanderen.
 • In het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • Op de website: www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050. Hier vind je ook alle informatie over het proces, wat er al gebeurd is en wat hierna nog gaat gebeuren. Hier vind je ook alle achtergrondinformatie over het Beleidsplan Ruimte.

 

Laat je informeren

Provincie Oost-Vlaanderen wil iedereen de kans geven meer te weten te komen over het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het plan-MER.

Daarom organiseert de Provincie een centraal publieksmoment op zaterdag 29 april aan de Gustaaf Callierlaan 231 in Gent. Je kunt binnen en buiten lopen tussen 14.00u en 18.00u. Medewerkers van de Provincie staan dan klaar om je te informeren en om al je vragen te beantwoorden.

We organiseren ook vier keer een info- en inspraakmoment:

 • Dinsdag 2 mei, van 19 tot 21 uur in Oudenaarde (Ename - Provinciaal Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1)
 • Zaterdag 20 mei, van 10 tot 12 uur in Sint-Niklaas (Stadhuis, Grote Markt 1)
 • Maandag 22 mei, van 19 tot 21 uur in Eeklo (Bibliotheek, Molenstraat 36)
 • Zaterdag 10 juni, van 10 tot 12 uur in Aalst (CC De Werf, Molenstraat 51)

Tijdens deze momenten vertelt de Provincie over het Ontwerp Beleidsplan Ruimte. Iedereen is welkom en kan hierop hun gedachten laten horen. Hiervoor hoef je je niet in te schrijven.

We organiseren ook reizende tentoonstellingen in verschillende gemeenten. Wanneer en waar deze door gaan lees je op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050 of op de posters in jouw gemeente.

Voor de gemeentebesturen, professionele partners en iedereen die interesse heeft of betrokken is bij het bovenlokaal ruimtelijk beleid, wordt ook een studiedag voorzien op vrijdag 28 april. Deze gaat door in de Zebrastraat Gent, Gustaaf Callierlaan 231, van 9u tot 16u.

 

Wat een openbaar onderzoek is

Voor het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit is de periode waarin de overheid haar ontwerpen laat onderzoeken door haar inwoners. Iedereen kan reageren op deze ontwerpen. Het openbaar onderzoek loopt vanaf vrijdag 21 april 2023 tot en met woensdag 19 juli 2023. Tijdens deze periode van 90 dagen kun je de Provincie laten weten wat jij denkt over het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER. Na deze periode zal de Provincie met alle reacties de ontwerpen uitwerken tot de definitieve documenten.

 

Hoe jij kunt bijdragen aan een beter Beleidsplan Ruimte

Iedereen kan tot uiterlijk 19 juli schriftelijk reageren op het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Dit kan via:

* het webformulier op https://reacties.oost-vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-beleidsplan-2050 (ook te vinden via www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050)

* e-mail aan reactiesbeleidsplan@oost-vlaanderen.be

* aangetekend schrijven aan de deputatie van Provincie Oost-Vlaanderen. De brief moet verstuurd worden naar Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

* afgifte tegen ontvangstbewijs:

 • In het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • In één van de 60 gemeentehuizen in de provincie Oost-Vlaanderen

Reacties of adviezen moeten voldoende duidelijk zijn en met een duidelijke vermelding van het plan (Ontwerp Beleidsplan Ruimte of ontwerp-plan-MER) waarop u reageert. Wij raden daarom aan om het webformulier te gebruiken. Je kan er ook aanduiden op welk deel van het plan je reageert zodat we de reactie op de juiste manier begrijpen.

07/02/2022
Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken

Bekendmakingen openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen

Bij sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Een openbaar onderzoek duurt dertig dagen. Tijdens die periode kan je standpunten, opmerkingen en bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen.

Tevens kan u ook de bekendmakingen van de beslissingen van het college raadplegen.

Bekijk hier welke openbare onderzoeken lopende zijn, alsook welke beslissingen genomen werden door het college.