Belastingen, retributies en tarieven

Beleid

Belastingen
Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan personen of firma’s die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel. De opbrengst van de belastingen wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.

Retributies
Een retributie is een som die de gemeente vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking waar een persoon of een firma, eventueel stilzwijgend, zelf heeft om verzocht. Het bedrag van een retributie staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie. Kort samengevat kan men een retributie definiëren als: een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst.

Invorderingsprocedure
Bekijk hier de procedure.

Gemeentebelastingen

Ingekohierde belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie
  Voormalig reglement dat eindigde op 31/12/2019

Contant te betalen belasting op de afgifte van administratieve stukken 
Voormalig reglement dat eindigde op 31/12/2023

Contant te betalen belasting op plaatsrechten voor losse standplaatsen op markten
Voormalig reglement dat eindigde op 31/12/2019

Ingekohierde algemene gemeentebelasting op bedrijven (GR besluit 26/12/2019 – GR besluit 27/04/2020 – GR besluit 29/06/2020 - GR besluit 28/06/2021)
   Voormalig reglement dat eindigde op 31/12/2019

Ingekohierde belasting op het niet afkoppelen van hemelwater
Voormalig reglement dat eindigde op 31/12/2013

Ingekohierde belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen  
Voormalig reglement dat eindigde 27/03/2023


Ingekohierde belasting op woningen en/of kamers die beschouwd worden als ongeschikt en/of onbewoonbaar.
      Voormalig reglement dat eindigde op 31/12/2019


Ingekohierde belasting op nachtwinkels, shisha-bars en massagesalons met seksuele diensten
Voormalig reglement dat eindigde op 31/12/2013

Ingekohierde belasting op het plaatsen van terrassen op de openbare weg

Ingekohierde belasting op plaatsrechten voor vaste standplaatsen op markten
Voormalig reglement dat eindigde op 31 december 2019 

Ingekohierde belasting op het gebruik van het openbaar domein en het gebruik van water- en stroomvoorzieningen ter gelegenheid van kermissen, foren en circussen
Voormalig reglement dat eindigde op 18/09/2023
Voormalig reglement dat eindigde op 19/12/2022

Ingekohierde milieubelasting
Voormalig reglement dat eindigde op 31 december 2013

Ingekohierde belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen
    Voormalig reglement dat eindigde op 31/12/2019

Ingekohierde belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten
Voormalig reglement dat eindigde op 31/12/2013

Ingekohierde belasting op de tweede verblijven
Gecoördineerd reglement belasting op de tweede verblijven.

Contant te betalen belasting op het weghalen en bewaren van goederen buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting

Ingekohierde belasting op de aanplakborden
Voormalig reglement dat eindigde op 31/12/2013

Verzachtende fiscale beslissingen subsidierichtlijnen tijdens de coronacrisis (gecoördineerde besluiten) - juli 2020:

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
Voormalig reglement dat eindigde op 31/12/2022

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

 

Retributies

Retributies interventies brandweer (vanaf 1 januari 2024)

Retributie op omgevingsvergunningen

Retributie inzake begraafplaatsen

Retributie op het afleveren van administratieve stukken

Retributie op het gebruik van het openbaar domein

Retributie op huwelijken

Retributie voor het gebruik van de passantenaanlegsteiger op de Durme te Lokeren-centrum

Retributie op het afhalen van PMD zakken

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Retributie op het privatief gebruik van fietstrommels

Retributiereglement op het parkeren

Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie

Tarieven

Tariefreglement Grafconcessies

Tariefreglement Cultureel centrum

Tariefreglement gidsbeurten Infopunt Toerisme

Tariefregelement voor werken en prestaties

Tariefreglement voor parkeerverordening

Tariefreglement voor sportpromotie en gebruik stedelijke sportaccomodaties