Waterlopen en grachten

Scheidingsgrachten tussen privé-gronden moeten worden onderhouden door de aanpalende eigenaars. Betwistingen hierover zijn een louter burgerlijke zaak en kunnen slechts door de vrederechter worden behandeld.

Scheidingsgrachten tussen openbaar domein en privaat domein, de zogenaamde straatgrachten, mogen slechts worden overwelfd, nadat men een vergunning heeft verkregen.  Deze werken mogen niet door de particulieren worden uitgevoerd, doch wel door de aannemer, aangesteld door De Watergroep - de vroegere Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) -, op kosten van de aanvrager.

Wijzigingen aan onbevaarbare waterlopen (overwelving, verlegging, afschaffing) moeten schriftelijk worden aangevraagd. De aanvraag moet vergezeld zijn van een uittreksel uit de atlas der waterlopen en een kadastraal plan in zesvoud. De atlas der waterlopen ligt voor eenieder ter inzage op de ontwerpendienst. 

De onbevaarbare waterlopen 3de categorie worden onderhouden door de stad volgens een 3-jaarlijkse beurtrol. De onbevaarbare waterlopen 2de categorie worden beheerd door de provincie Oost-Vlaanderen, dienst waterlopen, tel. 09 267 76 62.

De Durme vaart valt onder het beheer van de Vlaamse milieumaatschappij (VMM), tel. 09 244 83 11, www.vmm.be/water.

Voor vragen over de Moervaart: Waterwegen en Zeekanaal nv, tel. 053 76 94 76, www.wenz.be.

Het oprichten van gebouwen, constructies, afsluitingen en het aanplanten van bomen en struiken binnen een strook van 3 meter van de rand van de waterloop dient vooraf gemachtigd te worden door de waterloopbeheerder. Naaldbomen mogen niet op minder dan 6 meter van de waterloop worden aangeplant. Aanpalenden van waterlopen dienen een recht van over- en doorgang te laten voor de waterloopbeheerder en moeten zonder vergoeding aanvaarden dat niet-vervuild ruimingsslib op een strook van 5 meter van de rand van de waterloop wordt gedeponeerd.

Voor wetgeving in verband met waterlopen: www.oost-vlaanderen.be/water.

Exoten

De laatste jaren komen een aantal plantaardige exoten voor in onze waterlopen en grachten. Het gaat hier over de grote waternavel, het parelvederkruid en de waterteunisbloem. Deze planten verdringen de inheemse flora, zorgen voor vissterfte en belemmeren de waterafvoer. Maak melding van deze exoten bij de provincie Oost-Vlaanderen, dienst Integraal Waterbeleid, Koen Van Roeyen, pac Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent, tel. 09 267 76 28, exoten@oost-vlaanderen.be.