Openbaarheid van bestuur

De Vlaamse overheid heeft voor alle openbare overheden in Vlaanderen vastgelegd op welke manier de burger inzage kan krijgen in de documenten die bij die openbare besturen beschikbaar zijn. Die regels gelden ook voor een stadsbestuur. De stad is hierdoor verplicht om inzage te verlenen in de documenten waarover zij beschikt. Wie een kopie verlangt, kan die krijgen, tegen een kleine vergoeding. En als dat nodig is staan ambtenaren klaar om uitleg te geven over die documenten.

In principe zijn alle documenten die in het bezit zijn van het stadsbestuur openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen er inzage kan van nemen, en kopieën van documenten uit de dossiers kan bevragen tegen betaling van een kleine vergoeding per blad. Deze openbaarheid geldt niet alleen voor geschreven documenten, maar ook bijvoorbeeld voor filmopnames en auditieve documenten. Burgers hebben bovendien recht om uitleg te krijgen over de documenten waarvan zij de inzage vragen.

De aanvragen tot inzage of afschrift van bestuursdocumenten gebeuren schriftelijk en zijn voldoende precies geformuleerd.

De openbaarheid van alle bestuursdocumenten is de regel, maar er zijn ook uitzonderingen. Het stadsbestuur kan weigeren om documenten aan de openbaarheid prijs te geven als daardoor de privacy van burgers kan worden geschonden, of de openbare orde in het gedrang kan komen. Ook documenten die nog niet af zijn, of onvolledig zijn, kunnen aan de openbaarheid worden onttrokken, net als adviezen of meningen die uit vrije wil en vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Evenmin vatbaar voor openbaarheid zijn documenten waarvan wetten of reglementen de openbaarheid verbieden.

Aanvraagprocedure

Wie een document, in welke vorm dan ook, wil inkijken, vraagt dat schriftelijk aan bij:

Stadsbestuur van Lokeren
aan de stadssecretaris
Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
fax 09-340.94.79
e-mail: communicatie@lokeren.be

Hier kan u een modelaanvraagformulier vinden.

Binnen de 15 dagen na ontvangst van uw aanvraag krijgt u een antwoord. Binnen de 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag moet u inzage krijgen, of een kopie, of uitleg.

Beroepsprocedure

Tegen deze beslissing kun u beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur, waarvan het secretariaat gevestigd is bij de Vlaamse Overheid, departement Kanselarij en Bestuur, Havenlaan 88, bus 20, 1000 Brussel, telefoon 02 553 57 25, openbaarheid@vlaanderen.be. U beschikt daartoe over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing werd verstuurd.

Meer weten ?

Surf dan naar deze website. Of neem contact met de dienst Communicatie en Stadspromotie van het stadsbestuur.

Openbaarheid van bestuur

Naam of onderwerp van het document, zo goed mogelijk gespecifieerd)


Uw persoonsgegevens worden door het stadsbestuur via dit formulier verwerkt om uw aanvraag te behandelen. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Het stadsbestuur houdt uw gegevens bij zolang noodzakelijk is. U heeft het recht om geïnformeerd te worden, uw gegevens in te kijken en te corrigeren indien nodig. Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om vergeten te worden (art 17. AVG). Meer info omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan u vinden op de algemene privacyverklaring die we hier beschikbaar stellen of ter inzage liggen op de verschillende diensten. Verdere vragen omtrent de verwerking uw gegevens kan u stellen via de informatieveiligheidscel