Artikels onder Andere

Publieke inspraak over de kennisgevingsnota in het kader van de plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7)

Publieke inspraak over de kennisgevingsnota in het kader van de plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7)


Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen, bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor. Dit plan wordt opgesteld in overeenstemming met de Nitraatrichtlijn en heeft tot doel de nutriëntenverliezen uit de land- en...

Meer lezen01/07/2024

Polder Schelde Durme Oost - mogelijkheid tot het groeperen tot het bekomen van stemrecht in de algemene vergadering

Ingelanden die afzonderlijk geen stemrecht hebben, kunnen deze zakelijke rechten, zonder fractionering, groeperen om gezamenlijk een stemgerechtigde, die één van de samenstellers van de bedoelde groepering moet zijn, voor de algemene vergadering aan te stellen. Zij die van dit recht wensen gebruik te maken, dienen hiervoor een schriftelijke overeenkomst op te stellen en deze vóór 1 september...

Meer lezen11/06/2024

Beslissing over de plan-MER Pas en plan-MER

STAD LOKEREN

DIENST OMGEVING

 

Beslissing over de plan-MER Pas en plan-MER

 

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend;

 

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • brongerichte...

Meer lezen05/04/2023

Bekendmaking: stemgerechtigde leden van de algemene vergadering van de Polder Schelde Durme Oost

Het bestuur van Lokeren deelt mee dat vanaf heden tot en met 30 november 2022 de lijst met de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering van de Polder Schelde Durme Oost voor het jaar 2023, ter inzage zal liggen op de dienst Wegen en Rioleringen van het stadsbestuur Lokeren (Weverslaan 18).

We werken enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met onze dienst op het...

Meer lezen13/11/2022

Bekendmaking van het openbaar onderzoek voor inventarisatie leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 2022

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DER STAD LOKEREN :

 maakt bekend dat :

 - het uittreksel uit de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren, ter inzage is op de website van de Stad Lokeren.

 - een onderzoek naar bezwaren geopend wordt, betreffende de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het...

Meer lezen19/09/2022

Bekendmaking lijst stemgerechtigde leden AV Polder tussen Schelde en Durme

Het bestuur van Lokeren deelt mee dat vanaf 3 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 de lijst met de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering van de Polder tussen Schelde en Durme met het oog op herziening, ter inzage zal liggen op de dienst Wegen en Rioleringen van het stadsbestuur Lokeren (Weverslaan 18).

We werken momenteel enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact...

Meer lezen03/01/2022

Inventaris leegstaande bedrijfsruimten

S T A D    L O K E R E N  -  Dienst omgeving, afdeling huisvesting

B E K E N D M A K I N G

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DER STAD LOKEREN :

 

maakt bekend dat :

 

- het uittreksel uit de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van Lokeren, ter inzage is op de website van de Stad Lokeren.

 

- een...

Meer lezen09/09/2020