Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Mobiliteit

De dienst ruimtelijke ordening situeert zich op de eerste verdieping van het stadhuis. Deze dienst omvat de diensten mobiliteit, huisvesting en stedenbouw. Elke dienst heeft een eigen loket waar u terecht kan met specifieke vragen.

De mobiliteitsdienst behandelt de verkeersproblemen van alle weggebruikers, zowel op het gebied van verkeersplanning, -afwikkeling, -veiligheid en –educatie.

Bij de dienst huisvesting kan je terecht voor informatie en advies rond wonen, huisvestingspremies en tegemoetkomingen, woningkwaliteit (klachten, onbewoonbaar- en ongeschiktheid,…), leegstand en verwaarlozing van woningen, gebouwen en bedrijfsruimten, allerhande brochures en aanvraagformulieren, …

Op de dienst ruimtelijke ordening moet je zijn als je een stedenbouwkundige vergunning (ook wel bouwvergunning genoemd) nodig hebt. Je kan er ook terecht voor informatie en wetgeving over bouwen en verbouwen, verkavelen, …en om kadasterplannen, het gewestplan, het ruimtelijk structuurplan, goedgekeurde bijzondere plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen in te zien.