Jury der gezworenen

Wonen Identiteit (Wonen)

Beschrijving

De Burgemeester brengt zijn medeburgers ter kennis dat hij, overeenkomstig de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek op donderdag 28 januari 2021 om  9.15 uur in zijn bureau in het stadhuis van Lokeren, overgaat tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven.
Hij wordt bijgestaan door schepen De Waele en schepen Walgraeve.

De loting geschiedt in het openbaar.

Procedure

Voor wie

Hoe

 1. De burgemeester, bijgestaan door twee schepenen verricht de loting van de gezworenen. De loting vindt plaats in het openbaar op het stad/gemeentehuis tijdens de maand januari. De dag en het uur worden door aanplakking bekendgemaakt.
 2. Op de vastgestelde dag en uur worden tien in vier gevouwen bladen met de cijfers 0 tot en met 9 in een bus gelegd.
 3. De burgemeester, bijgestaan door de twee schepenen gaat over tot de loting. Het eerst getrokken cijfer stelt de eenheden voor. Nadat hij het blaadje weer in de bus heeft gelegd, trekt hij een tweede cijfer voor de tientallen. Ook dit blaadje wordt opnieuw in de bus gelegd. De loting vindt eenmaal plaats in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Luik en tweemaal in de provincies Henegouwen, Limburg, Luxemburg, Namen, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.
 4. In artikel 218 van het Gerechtelijk Wetboek staat dat de gezworenen bij loting aangewezen worden uit de laatste lijst van de in het kiezersregister ingeschreven personen. De personen van wie het rangnummer op de lijst van de gemeente eindigt op een van de zo gevormde getallen, worden op de voorbereidende lijst van de gezworenen ingeschreven. Aan de hand van de gegevens die voorkomen op de kiezerslijst worden de namen weggelaten van de personen die op 1 januari jonger dan 30 of ouder dan 60 zijn.
 5. Naast de naam van elke persoon die op de voorbereidende lijst voorkomt wordt het rangnummer vermeld zoals het op de kiezerslijst voorkomt.
 6. De burgemeester laat op de voorbereidende lijst de personen schrappen die sinds het opmaken van de kiezerslijst overleden zijn of die hun burgerlijke of politieke rechten niet meer hebben. Diegenen die op de kiezerslijst ingeschreven zijn maar van verblijfplaats veranderd zijn blijven op de voorbereidende lijst ingeschreven.
 7. Vervolgens wordt per persoon die overblijft op de voorbereidende lijst van gezworenen een witte kaart opgemaakt.Op de voorzijde van elke kaart vult de gemeente de identiteit, de burgerlijke stand van de gezworenen, de datum van het nazicht in het strafregister en het rangnummer op de kiezerslijst in. De gemeentediensten bezorgen die kaarten samen met een begeleidende brief aan de belanghebbenden. De kaarten van personen die ingeschreven zijn op de kiezerslijst maar die van verblijfplaats veranderd zijn worden toegezonden door de gemeentediensten van de nieuwe verblijfplaats. De belanghebbenden moeten binnen acht dagen de achterzijde van de witte kaart invullen en ze op de voorzijde ondertekenen. 
 8. Op grond van inlichtingen die ingewonnen werden laat de burgemeester uit de voorbereidende lijst van gezworenen een aantal personen weg. Het gaat over de personen die niet kunnen lezen of schrijven, de personen die de taal niet kennen die gebruikt wordt in het hof van assisen bij hetwelk zij zouden worden opgeroepen om het ambt van gezworene te vervullen, de personen die een politiek mandaat bekleden, de werkende magistraten van de Rechterlijke Orde, de raadsheren- en de rechtersassessoren in handelszaken en in sociale zaken en de griffiers, de leden van de Raad van State, de assessoren van de afdeling wetgeving, de leden van het auditoraat, van het coördinatiebureau en van de griffie, de leden van het Rekenhof, de provinciegouverneurs, de arrondissementscommissarissen en de provinciale griffiers, de ambtenarengeneraal en de bestuursdirecteurs bij ministeriële departementen, de bedienaars van de erediensten en de militairen in actieve dienst.
 9. De personen die nu nog op de voorbereidende lijst van gezworenen staan moeten in alfabetische volgorde ingeschreven worden op de gemeentelijke lijst. Personen die niet geantwoord hebben of die een medisch attest bij hun kaart voegden, moeten opgenomen worden op de lijst.
 10. De kaarten worden in alfabetische volgorde gereserveerd voor de gemeentelijke lijst. Een genummerde kaart die de vermelding niet geantwoord draagt, wordt vooraan geplaatst. Voor diegenen die een medisch attest opstuurden, wordt dit attest bij de kaart gevoegd.
 11. De gemeentelijke lijst moet in twee exemplaren opgesteld worden aan de hand van de gerangschikte en genummerde kaarten en wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de provincie voor 1 mei.

 

Regelgeving

Reglement

Wetgeving van toepassing

 • Gerechtelijk Wetboek: art. 217 tot en met 227 (betreft gemeentelijke lijst);
 • Ministerieel besluit d.d. 19 oktober 1972 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek;
 • Omzendbrief van de FOD Justitie.

Burgemeester

Contact

Markt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 20

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

Gesloten

Dinsdag:

Gesloten

Woensdag:

Gesloten

Donderdag:

Gesloten

Vrijdag:

8:00
21:00
10:00-11:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

 

De burgemeester houdt zitdagen:
vrijdag en zaterdag van 10 tot 11 uur