Huwelijksaangifte

Inhoud

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte gebeurt in de stad waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op.

Aanvragen

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte kan gebeuren door een van de aanstaande echtgenoten (met volmacht) of door beiden.

De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert de huwelijksaangifte indien de aanstaande echtgenoten de vereiste documenten niet kunnen voorleggen.

Wat meebrengen

Aanstaande echtgenoten die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten de volgende documenten meenemen:

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
  • een identiteitsbewijs
  • indien één van de echtgenoten de aangifte doet: een volmacht, dit een (gelegaliseerd) schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt + de identiteitskaart van de volmachtgever.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister komen bij voorkeur inlichtingen inwinnen bij de burgerlijke stand. U krijgt afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt een lijst mee van de documenten die moeten worden voorgelegd met het oog op de huwelijksaangifte.

In de meeste gevallen moeten naast bovenstaande documenten ook de volgende documenten voorgelegd worden:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).
  • Certificat de coutume omtrent de naam die de betrokken persoon zal krijgen na het huwelijk
  • Uittreksel uit wetgeving waarin vermeld staat welke voorwaarden moeten vervuld worden om een geldig huwelijk aan te gaan (o.a. meerderjarigheid, huwelijkstoestemmingen, huwbare leeftijd …)

De buitenlandse akte van de burgerlijke stand moet opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is. Buitenlandse akten moeten gelegaliseerd zijn. Bij het legaliseren van een document bevestigt een ambtenaar de echtheid van een handtekening dat document. Akten die in een vreemde taal opgesteld zijn, moeten door een beëdigde vertaler vertaald worden in Nederlands, Frans of Duits. U moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

Bedrag

Trouwboekje: 15 euro
Huwelijk op zaterdag: 100 euro

Huwelijk op vrijdag: 50 euro

Huwelijk op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: indien praal gewenst 50 euro

Regelgeving

Artikelen 63, 64 en 75 van het Burgerlijk Wetboek


Document
Retributie op huwelijken