26/10/2020

Cultuur-, Jeugd- en Sportsector ontvangt meer dan half miljoen euro coronanoodfonds

Algemeen nieuws In de kijker

Maatregelen met het oog op het verminderen van  de impact van de coronacrisis 

Sectoren cultuur, jeugd en sport krijgen noodfonds van 586 554, 25 euro

De coronacrisis heeft onder meer ook de sectoren Cultuur, Jeugd en Sport zwaar getroffen. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. Aan de stad Lokeren werden 586 554,25 euro toegekend.

Schepen van Financiën, ICT en Industriële ontwikkeling Stefan Walgraeve: ‘De coronacrisis heeft uiteraard ook een impact op de financiën van Stad en OCMW Lokeren. De financiële impact is zeer ernstig, de kans dat de coronacrisis nog zal aanslepen in de komende maanden lijkt zeker te zijn. De middelen vanuit de hogere overheden zijn dus bijzonder welkom. Dankzij die ondersteuning blijft netto-negatieve impact “beperkt” tot 1 832 484 euro.

In samenwerking met de verschillende stedelijke diensten van de betrokken sectoren werd er vlak voor de zomervakantie werk gemaakt van een eerste voorstel voor de besteding en verdeling van deze middelen. De stad heeft dit voorstel voorgelegd aan de verschillende adviesraden, zijnde de vertegenwoordigers van de Lokerse verenigingen, ter advies. Deze adviezen werden gebundeld en op basis daarvan werd door de diensten samen met de schepenen een ontwerp van verdeling opgemaakt. Hierrond werden reglementen uitgewerkt ten voordele van de verschillende verenigingen van onze stad, voor zover deze verenigingen erkend zijn door de stad binnen de sectoren Cultuur, Jeugd, Feestelijkheden of Sport. Of voor zover deze verenigingen aangesloten zijn bij de Cultuurraad Lokeren, de Stedelijke Jeugdraad, de Stedelijke Sportraad, Stedelijke Raad voor Feestelijkheden, of voor een viertal verenigingen aangesloten bij de Stedelijke Welzijnsraad (met name Vagevuur, De Moazoart, De Toevlucht en Horizon). 

Schepen van Welzijn, Inburgering en integratie, Onderwijs en Landbouw Nina Van der Sypt: ‘Zeggen dat de coronapandemie de meest kwetsbaren in onze samenleving het hardst treft is een open deur intrappen. Hieraan daadwerkelijk iets proberen doen is echter wel een plicht. Graag geven we dan ook de nodige financiële ondersteuning aan de erkende welzijnsorganisaties Moazoart, Horizon, Vagevuur en de Toevlucht. Het doet deugd dat bij een bevraging over de verdeling van de subsidiepot voor Cultuur, Sport en Jeugd alle adviesraden bereid zijn hun middelen ook te delen met welzijn. Vanuit het Sociaal Huis werkt de dienst Samenleving heel hard om met allerlei middelen en acties mensen die het moeilijk hebben te bereiken en te helpen. Ook binnen de muren van het OCMW kan dankzij extra subsidies van de hogere overheid aangevuld met geld uit het lokale armoedefonds heel wat individuele hulp geboden worden. Grote aandacht gaat hierbij naar het project van digitale ondersteuning voor leerlingen in het secundair onderwijs.

 

  1. Verhoging werkingssubsidies: 

Nadat eerder al de werkingssubsidies voor culturele verenigingen voor 100% uitbetaald werden en de jeugd- en sportverenigingen in juni al een voorschot van 40% ontvingen op de subsidiëring die normaal pas in december wordt uitbetaald teneinde de liquiditeitspositie van onze verenigingen niet in gevaar te brengen, krijgt elke vereniging een bijkomend vast bedrag van 250 euro in 2020 én een verhoging van 20% op de werkingssubsidie die in 2020 zou worden uitbetaald.  

Schepen van Sport, Jeugd en Kinderopvang Marjoleine de Ridder: ‘COVID-19 heeft ook onze Lokerse jeugd- en sportverenigingen in 2020 parten gespeeld. Een verhoging van hun werkingssubsidies, alsook tussenkomst voor het coronaproof maken van hun werkingen, lijkt mij een belangrijke ondersteuning voor hen.  Wij willen de jeugdverenigingen hierdoor blijven aanmoedigen om voor de nodige verstrooiingen en amusement te zorgen   voor onze Lokerse jeugd. Ook de sportverenigingen blijven belangrijk om onze Lokerse sportievelingen, van jong tot oud, uitdagingen aan te bieden. En dit alles in deze toch wel zeer moeilijke omstandigheden …” 

  1. Kosten en/of inkomstenderving door annulatie van evenementen in 2020 omwille van COVID-19-maatregelen 

Elke vereniging kan 80% van hun nettoverlies, met een maximum van 2000 euro per aanvraag en met een maximum van 6000 euro per vereniging, gesubsidieerd krijgen wanneer een evenement in 2020 diende te worden geannuleerd ingevolgde de coronamaatregelen, op voorwaarde dat het om een evenement met een openbaar karakter ging, dat periodiek terugkeert en met een minimum van 100 deelnemers/bezoekers zou zijn doorgegaan. 

Schepen voor Bevolking, Burgerlijke stand, Evenementen, Horeca, Markten en Middenstand Claudine De Waele: ‘Evenementen zijn essentieel voor een levende stad als Lokeren. Door nu verenigingen te compenseren voor de verliezen die ze hebben geleden door het annuleren van evenementen dit jaar door corona, willen we hen financieel ondersteunen zodat ze, eens de coronapandemie achter de rug is, terug voluit evenementen kunnen organiseren die onze stad opnieuw doet bruisen van leven.’

  1. Kosten die de vereniging maakt voor het coronaproof maken van de werking in 2020 en 2021 

Het gaat daarbij om kosten die een vereniging maakt voor de aankoop van materialen (handgels, ontsmettingsmiddelen, …), voor de huur van extra lokalen, … Verenigingen die een werking hebben in een stedelijke accommodatie kunnen maximaal
500 euro per jaar aan gemaakte kosten binnenbrengen. Verenigingen die een werking hebben in een eigen accommodatie of huren van een privé-instantie kunnen maximaal 1000 euro per jaar aan gemaakte kosten binnenbrengen. 

  1. Projectsubsidies voor initiatieven vanaf 2021 

Het doel hierbij is evenementen en/of werkingen met als hoofddoel de sociale cohesie en het gemeenschapsleven bevorderen, te ondersteunen. Het project dient innovatief / vernieuwend te zijn. Bestaande projecten waar innovatie wordt ingevoerd komen ook in aanmerking. Het project mag niet van politieke of religieuze aard zijn.

Voorbeelden: impulsen geven aan: 

- innovatieve, creatieve oplossingen om een evenement “anders” aan te pakken (m.b.t. de COVID-19-protocollen)  

- verenigingen om een werkingen te “herdenken” (m.b.t. de COVID-19-protocollen)  

- aan vereniging die acties willen opzetten om vrijwilligers betrokken te houden bij hun werking  

- aan verenigingen om acties op te zetten om mensen in kwetsbare situaties te laten participeren aan hun werking.  

De voorgedragen project zullen beoordeeld worden aan de hand van een aantal criteria, op basis waarvan een subsidie kan worden toegekend variëren van 500 tot 1500 euro.   

Schepen van Toerisme, Cultuur, Bibliotheek, Archief, Museum, Duurzaam en mondiaal beleid Marina Van Hoorick: ‘Heel wat culturele en toeristische verenigingen die vooral werken met vrijwilligers proberen mensen samen te brengen en te zorgen voor amusement, ontspanning, informatie en leesplezier. Alle activiteiten zijn erop gericht om verbindend te werken. Ze zorgen voor het peper en zout in onze samenleving, voor dat tikkeltje meer.  Dankzij de financiële ondersteuning  willen we ervoor zorgen dat de verenigingen met  hetzelfde blijvend enthousiasme in de toekomst hun engagement voor de medemens kunnen verder zetten.

 

  1. Gederfde inkomsten en uitgaven van de stad ter ondersteuning van de verenigingen (voor de periode van 13 maart tot en met 17 juli)

Kwijtschelden van huurgelden 13 maart – 17 juli (sport, jeugd, cultuur) 

Terugbetalingen van ticketverkopen bij voorstellingen door lokale verenigingen 

Gemaakte kosten voor evenementen die niet konden gerecupereerd worden 

 

  1. Aankopen in 2020 van de stad ter ondersteuning van lokale verenigingen om hun toekomstige activiteiten en events COVID-19-proof te maken 

 

Aankoop EHBO-boxen met voldoende beschermend materiaal voor jeugdverenigingen die op kamp gaan.

- De kosten voor de extra logistieke ondersteuning voor events en activiteiten van verenigingen om deze coronaproof te maken.

 

  1. Indien er na afhandeling van alle dossiers van het coronafonds, een saldo rest in dit fonds, dan zal de beoordelingscommissie aan het college een advies formuleren over de aanwending van deze resterende middelen voor de sectoren cultuur, jeugd en sport waaronder: 

 

- Initiatieven die verenigingen ondersteunen om toeleiding van maatschappelijk kwetsbare mensen naar vrijetijdsparticipatie te bevorderen.  

Begeleidingstrajecten voor verenigingen  

Vormingen en bijscholingen voor verenigingen