Aanvraagformulier voor een subsidie van een activiteit conform het subsidiereglement GROEN IN DE STAD

GEGEVENS OVER DE AANVRAGER

GEGEVENS OVER DE EIGENAAR (indien andere dan de aanvrager)

GEGEVENS OVER DE AANVRAAG

GEGEVENS OVER DE AANGEVRAAGDE ACTIVITEIT

Foto 1

De verklaring dient te zijn ondertekend door alle vertegenwoordigde deelnemers waaruit blijkt dat het initiatief voldoende draagkracht kent in de buurt.

(dit kan zijn een terrein beherende organisatie of instelling, een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, enzovoort)

vanaf de uitbetaling, en van de herstelling van mislukte aanplantingen binnen de zes maand of bij het eerstvolgende plantseizoen na de vaststelling door de aanvrager of de controlerende instantie. De aanvrager verklaart kennis genomen te hebben van het subsidiereglement Groen in de Stad, en er akkoord mee te gaan. Voor akkoord Datum:

Voorwaarden

Lees onderstaande info vooraleer je een subsidie aanvraagt voor ‘Groen in de stad’.
Alle voorwaarden van het subsidiereglement ‘Groen in de Stad’ zijn van toepassing.
Een subsidieaanvraag wordt na aanleg ingediend aan de hand van dit aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier moet volledig en correct worden ingevuld zijn.
De aanvraag moet volledig zijn, dat betekent dat de aanvraag alle nodige stukken moet bevatten.
De aanvraag moet ontvankelijk zijn, dat betekent dat het een subsidieerbare activiteit moet betreffen.
Een aanvraag die onontvankelijk is, wordt niet gesubsidieerd.
Een aanvraag die onvolledig is, kan niet worden behandeld.
Een aanvraagformulier dat niet volledig is ingevuld, kan niet worden behandeld.
Lees onderstaande vragen goed na en kijk of je zeker beschikt over de gevraagde documenten. Doe je aanvraag nadat je alle documenten hebt, dat vergemakkelijkt je aanvraag.