UiT In Lokeren

Wonen

Belastingen

* Belastingen, die aan de Stad Lokeren, Groentemarkt 1 verschuldigd zijn, worden geïnd door de

Ontvangerij
stadhuis
Groentemarkt 1
tel.09/340.94.20
fax 09/340.94.79
e-mail: fed@lokeren.be

Bezwaren tegen de aanslagen in de gemeentelijke belastingen moeten gericht worden aan het
College van burgemeester en schepenen
Groentemarkt 1
9160 Lokeren
Dit moet gebeuren binnen de zes maand vanaf de datum van de verzending van het aanslabiljet of van de kennisgeving van de aanslag wanneer het om een kohierbelasting gaat, dit op straffe van verval. In geval van een contantbelasting bedraagt deze termijn zes maanden vanaf de datum van de inning van de belasting. In geval er een foutieve aanslag werd gevestigd, biedt de Financieel-economische dienst de nodige hulp bij het opstellen van het bezwaarschrift of de vaststelling van de oninbaarheid van de aanslag.

Alle info over alle stedelijke belastingen en retributies kan u hier terugvinden.

Info over de aangifteplicht

Info over de invordering

* Inlichtingen over belastingen (o.a. de personenbelasting) die verschuldigd zijn aan de Federale Overheid (FOD Financiën, Grote Kaai, 20 te 9160 Lokeren) kunnen bekomen worden op de volgende telefoonnummers:
Ontvangkantoor: 0257/40830
Registratie: 0257/40870
Kadaster: 0257/40820
Controle belastingen: 0257/40840
Controle vennootschappen: 0257/40850
Controle BTW: 0257/40860

Op het telefoonnummer 0257/40840 (E-mailadres: contr.db.lokeren@minfin.fed.be kan u alle info bekomen over de inhoud van uw aanslagbiljet directe belastingen (personenbelasting).

Jaarlijks vanaf half mei organiseert het ontvangkantoor Lokeren zitdagen waar belastingplichtigen informatie kunnen bekomen bij het invullen van de aangiften inzake personenbelasting. Deze zitdagen vinden plaats in het Cultureel Centrum, Torenstraat 1, worden aangekondigd via de Infokrant.

Stad Lokeren | Groentemarkt 1 | 9160 Lokeren | t 09/340.94.11 | f 09/340 94 79 | stadsbestuur@lokeren.be | webredacteur: giovanni.van.avermaet@lokeren.be | OCMW: 09/340.86.04