UiT In Lokeren

Wonen

Belastingen

* Belastingen, die aan de Stad Lokeren, Groentemarkt 1 verschuldigd zijn, worden geïnd door de

Ontvangerij
stadhuis
Groentemarkt 1
tel.09/340.94.20
fax 09/340.94.79
e-mail: fed@lokeren.be

Bezwaren tegen de aanslagen in de gemeentelijke belastingen moeten gericht worden aan het
College van burgemeester en schepenen
Groentemarkt 1
9160 Lokeren
Dit moet gebeuren binnen de zes maand vanaf de datum van de verzending van het aanslabiljet of van de kennisgeving van de aanslag wanneer het om een kohierbelasting gaat, dit op straffe van verval. In geval van een contantbelasting bedraagt deze termijn zes maanden vanaf de datum van de inning van de belasting. In geval er een foutieve aanslag werd gevestigd, biedt de Financieel-economische dienst de nodige hulp bij het opstellen van het bezwaarschrift of de vaststelling van de oninbaarheid van de aanslag.

Alle info over alle stedelijke belastingen en retributies kan u hier terugvinden.

Stad Lokeren | Groentemarkt 1 | 9160 Lokeren | t 09/340.94.11 | f 09/340 94 79 | stadsbestuur@lokeren.be | OCMW: 09/340.86.04